Vedtægter

Vedtægter

§ 1
1.  Foreningens navn er:  Jyderup Foreningsfitness

2. Stiftet: 27. maj 2008

3. Hjemsted: Jyderup i Holbæk Kommune

§2  Foreningens formål er at fremme, stimulere og udvikle og
gennem seriøs og saglig undervisning/vejledning at skabe
interesse i befolkningen, motionstræning på lokalt plan, for et
bedre fysisk og herigennem psykisk velvære, samt at fremme
et socialt samvær for alle medlemmer.
Foreningen ønsker, at medlemmerne repræsenterer et bredt
udsnit af befolkningen.

§3  Medlemmer:
1. Som medlemmer kan optages alle fra det fyldte 15. år, såfremt
de vedkender sig nærværende vedtægter.

2. Hvis bestyrelsen ikke finder det hensigtsmæssigt midlertidigt at
optage flere medlemmer som aktive, kan de skrives på venteliste.

3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
4. Betales kontingentet ikke rettidigt, betragtes dette som en udmeldelse.

§4
1. Foreningen er tilsluttet DGI Vestsjælland og kan tilsluttes andre
idrætssamvirker eller paraplyorganisationer.

2. Foreningen er underkastet den dopingpolitik, som til enhver
tid er gældende for DGI.

3. Dette betyder, at medlemmer af foreningen er forpligtiget til
på forlangende at blive testet af DGI, for indhold af doping ved
dopingkontrol i foreningen.

4. Registreres der indhold af forbudte stoffer i prøverne, eller
nægter man at lade sig teste, medfører dette omgående bortvisning
og permanent eksklusion af foreningen uden refundering af træningskort.

§5
1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Valgbart er ethvert medlem. Valget gælder for en 2-årig
periode. 3 er på valg i lige år og 2 er på valg i ulige år
Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde med:
– Formand
– Næstformand
– Kasserer
– Sekretær
– Et bestyrelsesmedlem

§6
1. Bestyrelsen er ansvarlig for:
– at foreningen til enhver tid efterlever og arbejder for det image, som gælder for Foreningsfitness.
– at varetage kontakten til lokale myndigheder, landsdækkende sammenslutninger og
– at fastsætte foreningens medlemskontingent og priser for træning.
– at det kun er medlemmer med gyldigt træningskort, der opholder sig i motionscentret. Hvert enkelt medlem skal selv
aktivere adgangskontrolsystemet. Hvis et medlem lukker en anden person ind, kan det betyde udelukkelse fra
motionscentret uden refundering af træningskort.
– at alle tilbydes instruktørbistand. Træning og ophold foregår
på eget ansvar.
– at lokalerne er røgfrie og at der opsættes skiltning om dette.
– at lokalerne ikke benyttes til indtagelse af alkohol.

2. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.

§7  Økonomi
1.      Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskab og
budget forelægges på generalforsamlingen.
Regnskabet revideres af valgte revisor/revisorsuppleant eller af den af bestyrelsen valgte revision, forinden det forelægges for generalforsamlingen.
Mangfoldiggjorte eksemplarer fremlægges på generalforsamlingen.

2. Indmeldelse og udmeldelse i foreningen sker til foreningens kasserer.

3. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over eget kontingent.

4. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Formue og udbytte forbliver i foreningen til foreningens fortsatte udvikling.

§8  Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, den afholdes hvert år i marts måned og annonceres med mindst 14 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

3. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til ændringer af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

4. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§9  Dagsorden
1. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Aflæggelse af beretning
4. Forelæggelse af de reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forelæggelse af budget
7. Valg af:
a. 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
b. 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
c. 2 suppleanter (på valg hvert år)
d. 1 revisor (vælges for 2 år)
e. 1 revisorsuppleant (på valg hvert år)
8. Eventuelt

§10  Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget. Den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling, med angivelse af begrundet dagsorden.

§11
1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.
2. Dispositioner der vedrører forenings formue, f.eks. køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes af den samlede bestyrelse.

§12
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.  Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. marts 2009.

Jyderup den:
Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 15. marts 2017
Dirigent: Bjørn Olsen