Kategoriarkiv: Jyderup Foreningsfitness

Nyheder og opslag som relaterer sig til at dyrke alsidig motionstræning i et fitnessforeningen.

Kontingent perioder

NYT I JYDERUP FORENINGSFITNESS

Ny kontingent periode for nuværende og nye medlemmer!

Kontingentperioder
1. Periode 01.01. – 30.06. kr. 900 Helårs medlem med automatisk genopkrævning
2. Periode 01.08. – 31.12. kr. 750 Helårs medlem med automatisk genopkrævning
3. Periode 01.10. – 31.03. kr. 900 Vinter medlem med automatisk udmeldelse 31.03.
Ved indmeldelse betales der for resten af perioden.
Kontingentet dækker både Fitness og Indoor Cycling.

Efter ønske fra flere medlemmer tilbyder Jyderup Foreningsfitness en kontingentperiode mere.

Perioden går fra 1. oktober til 31. marts.

Prisen er den samme som de andre perioder, 200 kr. i indmeldelses gebyr og 150 kr. pr. måned.

OBS!!
Der kan ikke forlænges på måneds basis, forlænges der, vil det blive frem til 30. juni eller d. 30. september, dette aftales med kasserer.

NYE MEDLEMMER:
Vælges denne periode gøres der opmærksom på at udmeldelse sker pr. automatik pr. 31. marts.

Ønsker man at fortsætte i foreningen skal der rettes henvendelse til foreningens kasserer lars@jyderupff.dk senest d. 1 marts.

NUVÆRENDE MEDLEMMER:
Nuværende medlemmer kan ligeledes ændre medlemskab til at følge den nye periode.

Ønskes dette skal der gives skriftlig besked til foreningens kasserer lars@jyderupff.dk senest d. 10. december.
Det betyder en periode fra 1. januar til 31. marts for 450 kr.

Girokort der fremsendes til 1. januar vil så ændres til 450 kr. og udmeldelse sker pr. automatik pr. 31. marts (se ovenfor)

Læs om vores persondatapolitik

Jyderup Foreningsfitness dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Jyderup Foreningsfitness er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Lars K. Mathiesen
Adresse: Emmabodavej 9, 4450 Jyderup
CVR: 31452848
Mail: Lars@jyderupff.dk
Website: www.Jyderupff.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

2.  Oplysninger om ledere og trænere:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykkeFormålene:
 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os
 1. Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet[1]
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Videregivelse af dine personoplysninger

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
   
 • Revidering af privatlivspolitikken
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 Jyderup Foreningsfitness d. 30.04.2019

Indoor Cycling – holdplan

Er du medlem af Jyderup Foreningsfitness, anmod om oprettelse samt tilsendelse af kode ved at maile til:
cycling@jyderupff.dk  og du kan efterfølgende tilmelde dig på
online booking.

Vi kører efter denne plan: 

Mandag kl. 08:30 – 09:30 med Louise

Tirsdag kl. 18:30-19:30 med Sander
OBS!
Mulighed for en ekstra halv time
fra 19:30-20:00

Onsdag kl. 18:30-19:30 med Jesper
OBS!
Fra d. 5. februar ny tid:

Onsdag kl. 18:00 – 19:00 med Jesper

Torsdag kl. 19:00-20:00 med Stig

Lørdag kl. 09:00-10:00 med Lene

Se mere på vores facebook side

 

Fitnessinstruktører træffes

 

Fitnessinstruktører træffes i Centret 1. halvår 2020:

Mandage:
Kl. 09:00 – 10:00 Grethe
Kl. 16:00 – 17:00 Dorte og Michael

Tirsdage:
Kl. 18:00 – 19:00 David

Onsdage:
Kl. 09:00 – 10:30 Ove
Kl. 16:30 – 17:30 Rikke

Torsdage:
Kl. 09:00 – 10:00 René
Kl. 18:00 – 19:00 Stina og Lone